Φοροεκτιμήσεις

Χρόνος ανάγνωσης: 1

Φύλλο ελέγχου, ακόμη και αν κατέστη οριστικό κατόπιν διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, ακόμη δε και στις περιπτώσεις περαίωσης των εκκρεμών φορολογικών δηλώσεων, δεν αποκλείει την έκδοση και κοινοποίηση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 84 παρ. 4 του ν. 2238/1994 (παλιός Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) δεκαετούς προθεσμίας παραγραφής, αν από συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία περιήλθαν μεταγενέστερα σε γνώση της φορολογικής αρχής και τα οποία η τελευταία δεν είχε υπόψη της κατά την έκδοση του αρχικού φύλλου, εξακριβώνεται ότι το εισόδημα του υπόχρεου είναι ανώτερο από αυτό που περιλήφθηκε στο αρχικό φύλλο ελέγχου.

Πηγή άρθρου: Naftemporiki.gr