Σχετικά με τη μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών παρουσιάζει ο Κώστας Γαβρόγλου σε γραπτή του απάντηση που έδωσε στη Βουλή μετά από επιστολή πολίτη που διαβίβασε στη Βουλή με ερώτηση Βουλευτής της ΝΔ.

Για την μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) καθώς και η αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-06-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) ερμηνευτική εγκύκλιος του ΓΛΚ.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την περίπτωση ζ του άρθρου 33 του Ν4354/2015 το εκπαιδευτικό προσωπικό της Α/θμιας και Β/θμιας κατατάσσεται στις κατηγορίες που προβλέπουν οι διατάξεις των αρθρ.12,13 και 14 του Ν.1566/1985.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών που διορίζονται μετά την 1-1-2016 η κατάταξη πραγματοποιείται στην κατηγορία που προβλέπεται σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα, ενώ είναι δυνατή η αναγνώριση προϋπηρεσίας (ανεξαρτήτως του τυπικού προσόντος με το οποίο διανύθηκε) που έχει προσφερθεί σε φορείς που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.4354/2015 αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 7 του εν λόγω νόμου.

Τέλος με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 9 του Ν4354/2015 ορίζεται ότι οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών προωθούνται κατά 2 και 4 ΜΚ αντίστοιχα στην κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Για τους κατόχους δεύτερου τίτλου σπουδών δεν προβλέπεται προωθημένη κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.).

μισθολογική κατάταξη
Tweet

Πηγή άρθρου: Alfavita.gr