Στη Μ.Τζούφη η αρμοδιότητα της επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Στον Γαβρόγλου Σιβιτανίδειος και ΕΟΠΠΕΠ

 

Η αρμοδιότητα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.ανατέθηκε στην υφυπουργό Παιδείας Μ. Τζούφη 

O Υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου κρατά στην αρμοδιότητά του τηνεποπτεία της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ενώ επίσης κρατά στην αρμοδιότητά του ότι αφορά αφορά την οργάνωση, τη λειτουργία και το εκπαιδευτικό έργο των σχολικών μονάδων της δημόσιας δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και τις σχολικές μεταβολές, όπως η ίδρυση, συγχώνευση και κατάργηση των μονάδων.

Ο Υπουργός Παιδείας κρατά στην αρμοδιότητά επίσης τον  ΕΟΠΠΕΠ.

Δείτε παρακάτω τη νέα υπουργική απόφαση

Άρθρο 1

Στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη, ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων από τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

α) της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (άρθρο 46 του π.δ. 18/2018), με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τα θέματα των μειονοτικών σχολείων, των σχολείων Κωνσταντινούπολης και των σχολείων της Αλβανίας, οι οποίες ασκούνται από κοινού με τον Υπουργό,
 
β) εκ της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (άρθρο 33 του π.δ. 18/2018) και

γ) β) εκ της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (άρθρα 33 και 34, αντίστοιχα, του π.δ. 18/2018) και της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, των Τμημάτων Γ’ Βιβλιοθηκών και Δ’ Γενικών Αρχείων του Κράτους (παρ. 5 και 6, αντίστοιχα, του άρθρου 28 του π.δ. 18/2018).

Άρθρο 2

Στις κατά άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,

β) η νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία ασκείται από κοινού με τον Υπουργό,

γ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,

δ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,

ε) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς και

στ) ο διορισμός των διοικήσεων των εποπτευόμενων φορέων, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αρμοδιότητας της Υφυπουργού.

Άρθρο 3

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 1 εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:

α) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής αυτής,

β) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,

γ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη, η τοποθέτηση και γενικότερα κάθε θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αρμοδιότητας της Υφυπουργού,

δ) τα θέματα που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία και το εκπαιδευτικό έργο των σχολικών μονάδων της δημόσιας δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και τις σχολικές μεταβολές, όπως η ίδρυση, συγχώνευση και κατάργηση των μονάδων (περίπτ. η ́ της παρ. 3 του άρθρου 34 του π.δ. 18/2018) και

ε) η εποπτεία της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (περίπτ. ιγ ́ της παρ. 3 του άρθρου 34 του π.δ. 18/2018).

Σιβιτανίδειος
Μερόπη Τζούφη
Κώστας Γαβρόγλου

Πηγή άρθρου: Alfavita.gr