Ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας Ψηφιακού Οργανογράμματος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ. 63/05 (Α, 98),

β. το άρθρο 16 του ν.4440/2016 (Α, 224): «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,

β. του άρθρου 3 του ΠΔ. 85/12 (Α, 141) «ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ΠΔ. 88/12 (Α, 143), το άρθρο 2 του ΠΣ. 98/12 (Α, 160) και το άρθρο 1 του ΠΔ. 118/13 (Α, 152),

γ. του ΠΔ 18/2018 (Α, 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»

Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ

Ομάδα Εργασίας
ψηφιακό οργανόγραμμα
Επισυνάψεις: 
PDF icon opm64653ps-k4x.pdf

Πηγή άρθρου: Alfavita.gr