Κίνηση Ματ! Ελληνική εταιρεία τα «τσούγκρισε» με την Lidl αλλά της βγήκε σε… καλό!

Σε ανοδική πορεία επανήλθαν κατά το 2017 οι πωλήσεις και τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου, που είναι συνώνυμος με τη γαλακτοβιομηχανία ΕΒΟΛ και λειτουργεί από τις αρχές του 2014 ως πρωτοβάθμιος Συνεταιρισμός, με κύριο περιουσιακό στοιχείο τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων.

Η ΕΒΟΛ, ως γαλακτοβιομηχανία, λειτούργησε για πρώτη φορά το 1952. Προήλθε από την Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Βόλου, που είχε ιδρυθεί το 1926. Εδρεύει στον Βόλο Μαγνησίας και παράγει πλήρη σειρά βασικών γαλακτοκομικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου γίδινου και αγελαδινού βιολογικού φρέσκου γάλακτος.
evol2
Συγκεκριμένα, παράγει γάλα, γιαούρτι, τυριά και βούτυρο. Αιχμή της ευρείας προϊοντικής γκάμας της αποτελεί το βιολογικό γίδινο γάλα με το σήμα της. Το 2015 είχε θέσει σε πλήρη λειτουργία ανανεωμένη μονάδα παστερίωσης και εμφιάλωσης γάλακτος, ολοκληρώνοντας σχετική επένδυση στην Α’ Βιομηχανική Περιοχή του Βόλου, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της. Τους πρώτους μήνες του 2016 είχε κυκλοφορήσει στραγγιστό γιαούρτι με το σήμα «Διαλαχτό», καθώς είχε ολοκληρώσει επένδυση σε μονάδα γιαουρτιού. Επίσης, τον Μάιο του 2017 παρουσίασε στην αγορά νέα προϊόντα, μεταξύ των οποίων και ρυζόγαλο. Το μερίδιό της στην αγορά φρέσκου γάλακτος της Μαγνησίας είναι προ πολλού χρόνου πλειοψηφικό. Τα μέλη της, κτηνοτρόφοι και άλλοι αγρότες, ανέρχονται σε 270 περίπου. Διαθέτει δύο υποκαταστήματα. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας.

Παράλληλα με τις βιομηχανικές της δραστηριότητες, η επιχείρηση διανέμει αγροτικά εφόδια και παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες στα μέλη της.

Βάσει του ισολογισμού της, τα έσοδα της συνεταιριστικής εταιρείας το 2017, τέταρτο έτος λειτουργίας της με την παρούσα νομική μορφή της, ανήλθαν σε 16,725 εκατ. ευρώ, έναντι 15,24 εκατ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας άνοδο της τάξεως του 9,8% σε ποσοστό ή 1,49 εκατ. ευρώ σε αξία, που αντανακλά αύξηση του μεριδίου της στην ελληνική αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων. Το 94% των πωλήσεών της (15,73 εκατ. ευρώ), προήλθε από τη διάθεση προϊόντων της, ενώ το υπόλοιπο 6% (1 εκατ. ευρώ) αφορούσε εμπορεύματα και παροχή υπηρεσιών. Παρά το γεγονός ότι στα μέσα του 2017 ήλθε σε σύγκρουση με τη λιανεμπορική αλυσίδα «Lidl» και απέσυρε προϊόντα της, τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 16,6% (+2,24 εκατ. ευρώ), ενώ μειώθηκαν σημαντικά τα εμπορικά και λοιπά της έσοδα (-42,9% ή -0,75 εκατ. ευρώ).

Το μεικτό της περιθώριο συμπιέστηκε κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες (στο 22,5% από 25% το 2015), με συνέπεια να καταγράψει μειωμένα κατά 1,5% μεικτά κέρδη, ύψους 3,76 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση 1,6% και ανήλθαν στο επίπεδο των 2,03 εκατ. ευρώ, κυρίως για τον λόγο ότι οι δαπάνες εμπορικής λειτουργίας της συμπιέστηκαν κατά 18,1%, παρά την επέκταση του δικτύου πωλήσεων, ενώ οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας της μειώθηκαν κατά 7%. Τα λοιπά έσοδα και τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης μειώθηκαν. Ως ποσοστό των πωλήσεων, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 12,1%, από 13,1% το 2016. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 14,8%, έναντι επίσης 14,8% τη χρήση 2016.

Το τελικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη ύψους 1,43 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 1,39 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 2,6% (+0,04 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 1,245 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 7,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,21 εκατ. ευρώ ή 8% των πωλήσεων το 2016, επίσης αυξημένα κατά 2,6% (+0,03 εκατ. ευρώ). Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 2,02 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη της αντιπροσωπεύουν ετήσια απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 20,2% (24,6% το 2016).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,59 εκατ. ευρώ (0,575 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους μόλις 0,01 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ το 2016), καθώς η επιχείρηση μηδένισε τον τραπεζικό δανεισμό της.

Τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της ΕΒΟΛ στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 6,78 εκατ. ευρώ (5,53 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016), συμπεριλαμβάνοντας αφορολόγητο αποθεματικό επενδυτικών νόμων 0,53 εκατ. ευρώ και αποτελώντας το 49,6% (41,1% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 13,66 εκατ. ευρώ (13,47 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (8,35 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,55 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, απαιτητές εντός του 2018 υποχρεώσεις της (4,80 εκατ. ευρώ). Οι τραπεζικές υποχρεώσεις της στις 31.12.2017 ήταν μηδενικές, έναντι 0,73 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Τα ταμειακά διαθέσιμά της στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 1,84 εκατ. ευρώ (1,49 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Οι συνολικές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 6,88 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 13,4% (-1,06 εκατ. ευρώ).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 5,18 εκατ. ευρώ, από 5,32 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Οι συμμετοχές σε τρίτες επιχειρήσεις αποτιμήθηκαν 0,13 εκατ. ευρώ. Στη διάρκεια του 2016 είχε αυξήσει το μερίδιό της στην εταιρεία Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 1,59 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων. Για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων το 2017 διέθεσε 0,54 εκατ. ευρώ, έναντι 0,96 εκατ. ευρώ το 2016.

Η ΕΒΟΛ έχει πρόεδρο τον Νικήτα Πρίντζο, γενικό διευθυντή τον Νικόλαο Μπατζιάκα και οικονομικό διευθυντή τον Αντώνη Μανωλάκη. Το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 130 εργαζομένους (123 το 2016) και διέθεσε για αμοιβές και λοιπά έξοδα προσωπικού 3,14 εκατ. ευρώ (2,99 εκατ. ευρώ το 2016). Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,17 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ το 2016). Διανέμει μέρισμα 1.000 ευρώ σε κάθε κάτοχο συνεταιριστικών μερίδων της. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2017 ήταν της τάξεως των 15.585 ευρώ, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 11.000 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Αισιοδοξεί ότι και κατά το 2018 τα αποτελέσματά της θα διατηρήσουν θετικό πρόσημο, λόγω προσθήκης ακόμη περισσότερων νέων προϊόντων και περαιτέρω επέκτασης του εμπορικού δικτύου της σε ολόκληρη πλέον τη χώρα. Όπως και το 2017, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της προσδοκά «διατήρηση υγιούς ανάπτυξης». Τον περασμένο Απρίλιο κυκλοφόρησε γάλα διάρκειας 18 ημερών, επεκτεινόμενη εμπορικά σε νησιωτικές περιοχές της χώρας.

Διευρύνει τις δραστηριότητές της, προχωρώντας σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου 500 KW σε χώρους της.

Τον Ιούλιο του 2017 η Περιφέρεια Θεσσαλίας απέρριψε ως αβάσιμη προσφυγή της εταιρείας εναντίον απόφασής της, με την οποία επέβαλε στη βιομηχανία πρόστιμο 30.000 ευρώ, κατηγορώντας την για σοβαρές παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Πηγή άρθρου: Makeleio.gr