ΕΣΠΑ: Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του ΤΕΙ Αθήνας

Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά

Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των ΑΜΕΑ καθώς και των ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις του ΤΕΙ Αθήνας μέσω της ενίσχυσης σχετικών υποστηρικτικών δομών:

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών εκπαίδευσης και επικοινωνίας για φοιτητές ΑΜΕΑ, δράσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας των φοιτητών ΑΜΕΑ, αναβάθμιση των υποστηρικτικών δράσεων προς τους φοιτητές ΕΚΟ μέσω της ενίσχυσης της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας.

Σε ποιους απευθύνεται

ΤΕΙ Αθήνας

Περίοδος υποβολής

από 21/11/2017 έως 15/1/2018

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ.

Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ” Κοραή 4, Αθήνα 105 64 τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

 

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Η πρόταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Αίτηση Χρηματοδότησης

 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης

 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου

 • Έντυπο Ανάλυσης Κόστους

 • Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα

 • Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής

 • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων

 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου

 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης

 • Λοιπά έγγραφα: Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου δικαιούχου για την ακρίβεια και αλήθεια των υποβληθέντων δικαιολογητικών, Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με το αν η Πράξη είναι νέα ή αποτελεί συνέχεια άλλης οπότε θα πρέπει να αναφέρεται η υλοποιηθείσα Πράξη, το φυσικό της αντικείμενο και η πηγή χρηματοδότησης.

Προϋπολογισμός

€ 256.024

Σχετικά αρχεία

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (PDF – 531,96 Kb)

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.edulll.gr/

Διεύθυνση Κοραή 4, 105 64 Αθήνα

Τηλ 210 3278008, 210 3278112

Φαξ 210 3278028

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

http://www.edulll.gr/?p=33456

ΕΣΠΑ

Πηγή άρθρου: Alfavita.gr