ΕΣΠΑ: Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων, με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση και πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων μακροχρόνια ανέργων, με 4μηνη εγγυημένη απασχόληση για μέρος αυτών (άνευ κόστους για τη δράση), σε οικονομικές δραστηριότητες της τοπικής/ περιφερειακής οικονομίας, με αναπτυξιακή δυναμική, προκειμένου να ενδυναμωθεί η απασχολησιμότητα των ωφελούμενων.

Σε ποιους απευθύνεται

Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι και συγκεκριμένα τους 5 θεσμικούς Κοινωνικούς Εταίρους εθνικής εμβέλειας (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ), ή/και τους αντίστοιχους επιστημονικούς φορείς τους, μεμονωμένα ή σε σύμπραξη, είτε μεταξύ τους, είτε με φορείς που θα επιλέξουν ως καταλληλότερους, με γνώμονα την αποτελεσματικότητα της δράσης

Περίοδος υποβολής

από 13/12/2017 έως 31/1/2018

 

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf.

 

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Αίτηση Χρηματοδότησης, (καταχωρημένη στο ΚΗΜΔΗΣ ως πρωτογενές αίτημα και φέρουσα ΑΔΑΜ)

 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης, στο οποίο θα αναλύεται επαρκώς η μεθοδολογία υλοποίησης της πράξης έτσι ώστε να αποτυπώνεται π.χ. η ανάλυση του κόστους της πράξης, κ.ά.

 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου, και εφόσον υπάρχουν των συμπραττόντων φορέων: 1) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα υλοποίησης της πράξης, όπως: νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό σύστασης του δικαιούχου με τυχόν τροποποιήσεις ή/και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα (ΦΕΚ, όπου θα εμφανίζεται ο σκοπός ή/και οι αρμοδιότητες, η έδρα και τα τυχόν παραρτήματα κλπ). 2) Αποφάσεις συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία · 05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης, (αφορά και τους συμπράττοντες φορείς)

 • Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα

 • Εκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να γίνει αυτό κατά την υποβολή της πρότασης, υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του δικαιούχου και των συμπραττόντων φορέων ότι κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της πράξης θα τηρηθούν οι απαιτήσεις περί προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία (Παράρτημα ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης)

 • Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες, (αφορά και τους συμπράττοντες φορείς)

 • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων, (αφορά και τους συμπράττοντες φορείς)

 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Εργου & Υοποίηση συναφών Έργων, (αφορά και τους συμπράττοντες φορείς)

 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων, (αφορά και τους συμπράττοντες φορείς)

 • Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης

 • Λοιπά έγγραφα: – Συμπληρωμένη λίστα ελέγχου για ύπαρξη ΚΕ (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα και τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης) – Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του δικαιούχου και των συμπραττόντων φορέων, εφόσον υπάρχουν, περί ακρίβειας και αλήθειας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών – Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του δικαιούχου και των συμπραττόντων φορέων, εφόσον υπάρχουν, στην οποία καθίσταται σαφές πως εφαρμόζεται το α. 8 παρ. 6 της αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σύμφωναμε την οποία: Στις περιπτώσεις επιχορηγήσεων λειτουργίας, ένας δικαιούχος μπορεί να λάβει μία και μόνο επιχορήγηση λειτουργίας ανά οικονομικό έτος για τις ίδιες δαπάνες από οποιαδήποτε πηγή. Ο δυνητικός δικαιούχος ενημερώνει αμέσως το φορέα διαχείρισης για τυχόν πολλαπλές αιτήσεις και πολλαπλές επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του ίδιου ή άλλου προγράμματος ή και άλλης χρηματοδοτικής πηγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό. – Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου στην οποία ο δικαιούχος θα αναφέρεται, στην περίπτωση που υπάρχει, σε πράξη που συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και η υποβληθείσα πρόταση αποτελεί συνέχεια αυτής. Στο κείμενο θα αναφέρονται τίτλος και κωδικός ΟΠΣ αυτής. – Κατάλογος υλοποιημένων από τον δικαιούχο και τους συμπράττοντες φορείς συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σχεδιασμού και υλοποίησης πρακτικής άσκησης και συμβουλευτικής υποστήριξης ανέργων κατά την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, ή/και την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Θα πρέπει στον κατάλογο να γίνεται μνεία στην προγραμματική Περίοδο, στον τίτλο του έργου και στον κωδικό ΟΠΣ.

 • Σχέδιο Δράσης, όπου θα γίνεται αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου που θα υλοποιήσει ο κάθε συμπράττων φορέας, συμπεριλαμβανομένου και του κύριου δυνητικού δικαιούχου, με σύνδεση κάθε δαπάνης με το αντίστοιχο φυσικό αντικείμενο (σύμφωνα με το συνημμένο στην πρόσκληση υπόδειγμα), εφόσον απαιτείται.

Προϋπολογισμός

€ 3.550.000

Σχετικά αρχεία

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (PDF – 377,48 Kb)

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.eydpelop.gr/

Διεύθυνση

Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 221 00 Τρίπολη

Τηλ

2713 601300

Φαξ

2710 234711

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

http://goo.gl/Py3fmD

ΕΣΠΑ

Πηγή άρθρου: Alfavita.gr