Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων: Δάσκαλοι και Φιλόλογοι αναπληρωτές αν δεν υπάρχουν μόνιμοι

Δημοσιεύτηκε σήμερα το ΦΕΚ για τη λειτουργία των Δομών Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) για το 2017-2018.
Σε περίπτωση αδυναμίας ορισμού μόνιμου εκπαιδευτικού ως υπεύθυνου, προσλαμβάνεται στην Δ.Υ.Ε.Π. και ορίζεται ως υπεύθυνος αναπληρωτής εκπαιδευτικός πλήρους ωραρίου, κατά προτεραιότητα κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων ή κλάδου ΠΕ 02 Φιλολόγων, αντιστοίχως ανά βαθμίδα εκπαίδευσης.
Η πρόσληψη ενός (1) αναπληρωτή εκπαιδευτικού, ως υπεύθυνου, διενεργείται σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον οικείο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών.  

Οι ΔΥΕΠ μπορούν να στελεχώνονται και από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσλαμβάνονται και απασχολούνται σύμφωνα με τη διαδικασία και το ωράριο (πλήρες ή μειωμένο) που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον, μπορεί να στελεχώνονται και από ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσλαμβάνονται και απασχολούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους, που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται σε ΔΥΕΠ δύνανται να διατίθενται, βάσει των εκάστοτε αναγκών της υπηρεσίας, από τη ΔΥΕΠ που αρχικώς τοποθετήθηκαν σε άλλη ΔΥΕΠ:

α) αρμοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ με απόφαση των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου,

β) αρμοδιότητας άλλου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Ο χρόνος υπηρεσίας στις ΔΥΕΠ προσμετράται ως χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας.

Ο χρόνος υπηρεσίας στις ΔΥΕΠ προσμετράται ως χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας. Οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και οι προσλήψεις ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) και ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ), γίνονται με τη χρήση των ενιαίων υφιστάμενων πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ όλων των κλάδων του ΥΠΠΕΘ, καθώς και τη χρήση των αντίστοιχων υφιστάμενων πινάκων ΕΕΠ και ΕΒΠ.

ΔΥΕΠ
προσλήψεις
Tweet

Πηγή άρθρου: Alfavita.gr