Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου

Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018 – 2019. Σε συνέχεια της αριθμ. 50690/Ε2/27-3-2018 (ΑΔΑ: 694Ξ4653ΠΣ-Ο1Μ) πρόσκλησης της Γενικής Δ/νσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης διευκρινίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, που είναι αποσπασμένοι στην Γενική Γραμματεία του ΥΠΠΕΘ (τέως Κεντρική Υπηρεσία) και στις Γενικές Γραμματείες Έρευνας και Τεχνολογίας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και επιθυμούν την ανανέωση της απόσπασής τους για το σχολικό έτος 2018 – 2019, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr από 29/3/2018 μέχρι 10/4/2018 και ώρα 15:00 και αφού την εκτυπώσουν, να επισυνάψουν σε αυτήν σύντομο βιογραφικό σημείωμα ως μοναδικό δικαιολογητικό. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να επισυναφθούν τυχόν επιπρόσθετα δικαιολογητικά που δεν είχαν κατατεθεί κατά τα παρελθόντα έτη. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν απευθείας στο Τμήμα Γ΄ της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του ΥΠΠΕΘ.

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ60 που επιθυμούν να ανανεώσουν την απόσπασή τους στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (τέως Κεντρική Υπηρεσία), προκειμένου να απασχοληθούν στον Παιδικό Σταθμό, καλούνται να υποβάλουν αίτηση εντός της παραπάνω προθεσμίας, με ειδική μνεία επί των παρατηρήσεων αυτής (της αίτησης), ότι η απόσπασή τους αφορά αποκλειστικά την απασχόλησή τους στον Παιδικό Σταθμό. Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr.

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά εδώ

ανανέωση απόσπασης
Υπουργείο Παιδείας
Επισυνάψεις: 
PDF icon psx544653ps-e2z.pdf

Πηγή άρθρου: Alfavita.gr